Hábmet hámi / Making form

Making Form møter kunstnere med et sterkt forhold til form og materiale, til åndelig og sanselig kunnskap. I en kombinasjon med inviterte nyere arbeid fra et antall kunstnere med et utvalg viktige og toneangivende arbeid fra Riddo Duottar Museums kunstsamling, gir denne utstillingen et nytt perspektiv på den samiske kunstens uttrykk, tradisjoner og utvikling.

Making Form inkluderer arbeid av Silje Figenschou Thoresen, Geir Tore Holm, Rose-Marie Huuva, Randi Marainen, Elly Mathilde NovvaleJohnsen, Ann-Elise Pettersen Hyndøy, Raisa Porsanger, Alf Salo, Morten Torgersrud og Kristin Tårnesvik.

Utstillingen Making Form fokuserer på kunst som er knyttet til materialitet, form og praktisk kunnskap, samtidig som den gir oppmerksomhet til metafysiske, åndelige eller immaterielle verdier. Det er kunst som kan tenkes sammen med samiske og andre nordlige folks livsformer, kunstpraksiser og verdensanskuelser. Mindre identitets- og realpolitisk reaktiv er dette en kunst som beveger seg andre veier enn de vestlige hegemoniske institusjonene og kampen mot dem. I stedet er det en kunst som frigjør kraft i en slags politisk sanselighet og som her undersøker en type motstand. Making Form viser kunst som er mer enn den sier, som søker seg mot det sanselige og det fenomenologiske sanne mer enn det epistemologiske korrekte. Kanskje synliggjør Making Form en formens etikk i samisk (og arktisk-nordlig) modernisme.

 

I alt 10 kunstnere deltar med verk i forskjellige medier. Noe av utgangspunktet til Making Form er Kristin Tårnesviks installasjon Feltarbeid, der 20 kulepenntegninger, bestående av enkle strek på papir, føres sammen til en stor matrise. Den enkelte linjen mangfoldiggjøres, repetisjon genererer form, på samme måte som møtet mellom former skaper nye, mer komplekse former.

I Making Form inngår blant annet Silje Figenshou Thoresens Varanger-funnene der linjen og den tegnede hånden utfordres og prøves, men med arkeologiske opptegninger som kildemateriale, som snarere enn å repetere eller imiteres, blir dekonstruerte eller oppbrutt. Videre viser Morten Torgersrud stramt tilbakeholdne fotografi der arkitektoniske elementer er uttrykksløst registrerte, løfter frem spenningen mellom fotografiets stedsbundethet og dets stedsløshet. Raisa Porsangers installasjon Hexaëmeron/Muohtačalmmit som vises i utstillingen, består av en sky av reinskinn og et maleri malt direkte på veggen. Fra RDMs kunstsamling vises blant annet Alf Salos illuminerte, koloristiske maleri der abstrakt form transformeres til dypt følt sanselighet.

 

Takk til Riddu Duottar museum for lån av verk. Takk til Videokunstarkivet og Martin Johan Bengtsson

Verk fra Riddu Duottar museums samlinger av:

Geir Tore Holm, Rose Marie Huuva, Elly Mathilde Novvale Johnsen, Randi Marainen, Alf Salo

 

Kuratorer: Hilde Methi, Jan-Erik Lundström

Kristin Tårnesvik har fått støtte av Statens utstillingsstipend.